วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมแซ่มครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (รวมปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้นโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง