วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อสายดับเพลิงยางไนไตร งานป้องกันสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง