วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงเปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างขอนุมัตินำรถหมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น เข้าซ่อมแซ่มบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ บุ้งกี๋ขุดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง