วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อหน้ากากป้องกันละอองน้ำ (Face Shield) แบบแว่นตา เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี แบบ NETWORK กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง