วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ ทะเบียน๘๕-๒๑๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ทะเบียน พร ๘๒๙๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมสแกน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง