วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัลในโครงการเปิดบ้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโซฟารักแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง