วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่และขั้วสายแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสเริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง