วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อหน้ากากป้องกันละอองน้ำ (Face Shield) แบบแว่นตา เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี แบบ NETWORK กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สำหนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง