วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลโครงการจัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมโนนสมบูรณ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-2191 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง