วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนถังน้ำมันเชื้อเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง