วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ทะเบียน พร ๘๒๙๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมสแกน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อบำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง