วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสเริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง