วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริหารขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จากสำนักงานเก่ามาสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และนมยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง