วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขัยกีฬาต้านยายเสพติตำบลโนนสมบูรณ์
24  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV IP CAMERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง