วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ อาคารเรียนหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิมนมพาสเจอร์ไรส์ และชนิดนม (กล่อง) -าคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พร ๘๒๙๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชิวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง