วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาเคมีกำจัดยุงชนิดใช้กับเครื่องพ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ จากคุ้ม ๑ - บ้านนายมังกร บุตรไต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อกล่องโฟมและน้ำแข็งเก็บวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มและอาหารว่าง ตามโครงการรณรงค์ฺป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง