วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชั้นวางของอะลูมิเนียมสำหรับคว่ำจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง