วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลโครงการเปิดบ้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถบัสตามโครงการโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง