วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขามหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพีซี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้พลาสติกเอนกประสงค์มีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หมู่ที่ ๑๑ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง