วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อพรรณไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง