วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโซฟารักแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง