วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง