วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศหนึ่งชั้นในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น โครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง