วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและประกอบอาหาร ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของชำร่วย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง