วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานจัดเก็บภาษีและรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผร ๘๒๙๗ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง