วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุติดตั้งเจลล้างมือแบบเหยียบเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์บ้านงานครัว คูลเลอร์น้ำเย็น จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์นำ้ร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการคัดแยกขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้าแบบหนังพร้อมขาปินเสา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ และ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง