วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักาษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี LED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง