วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถบัส ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง