วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุติดตั้งเจลล้างมือแบบเหยียบเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์บ้านงานครัว คูลเลอร์น้ำเย็น จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์นำ้ร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการคัดแยกขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง