วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ชนิด ๒ บานเปิด ๒ ชั้น จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเครื่องเล่นปราสาทลมและกระดานยืดหยุ่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาเคมีกำจัดยุงชนิดใช้กับเครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขัยกีฬาต้านยายเสพติตำบลโนนสมบูรณ์