วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บันไดอลูมิเนียมแบบเกาะเสา จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้าแบบหนังพร้อมขาปีนเสา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กรรไกรตัดสายเคเบิล ชนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ และ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ฯ ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง