วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 85-2191 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง