วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพีซี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้พลาสติกเอนกประสงค์มีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หมู่ที่ ๑๑ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง