วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสารรางระบายน้ำคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง