วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อบำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องฉีดพ่นยาแบบแบตเตอรี่ ใช้งานป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับตลาด ป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีเชื้อไวรัส โคโรนา หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง