วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปถั่วลิสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1และบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง