วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลัักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อครุภภัณฑ์สำนักงาน เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตามโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕-๔๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง