วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 85-2191 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม 8595 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง