วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่ชาโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและลำห้วยเสียหาย บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง