วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อท่อยางขนาด ๑๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง