วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๑
9  พ.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและประกอบอาหาร ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของชำร่วย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง