วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ๒ บาน ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่