วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นลำห้วยซัน ชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง