วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2565
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถังพลาสติกสีดำ จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ 7170 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ ทะเบียน พร 8297 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ) (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง