วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตามโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะหินอ่อน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง