วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ (โต๊ะประชุมฟอร์เมก้าขาว) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็๊ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)