วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและลำห้วยเสียหาย บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ (โต๊ะประชุมฟอร์เมก้าขาว) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง