วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) ตามโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง