วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงเปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างขอนุมัตินำรถหมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น เข้าซ่อมแซ่มบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ บุ้งกี๋ขุดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง