วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นลำห้วยซัน ชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอัจฉริยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง