องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ สร้างกระแส เรื่องพิษภัยจากบุหรี่ สร้างความตระหนักต่อประเด็นการไม่สูบบุหรี่ในองค์ก


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ สร้างกระแส เรื่องพิษภัยจากบุหรี่ สร้างความตระหนักต่อประเด็นการไม่สูบบุหรี่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่  องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี โดยมีอนุสัญญาควบคุมยาสูบและแสดงโทษของยาสูบ เพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศ ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อแสดงภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09
2023-09-25