องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ศพด.วัดสระจันทร์ และ ศพด.นิคมโนนสมบูรณ์ 


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์  วันที่  7  มิถุนายน  2567  โดยใช้งบประมาณกลางกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567

2024-07-04
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09