องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อขอรับเงินประจำปีงบประมาณ 2560 โทร.043-267035 หรือติดต่อโดยตรง 087-2148556


รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  2560

ลงทะเบียนระหว่างวันที่  1-30  พฤศจิกายน 2558  ผู้ที่มีอายุ  59  ปีและจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2559  หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2499  แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่หรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน    สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นต้น
เอกสารหลักฐานดังนี้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 
3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2560

ผู้พิการที่ยังไม่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ  2560  ให้มาลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่  1-30  พฤษศจิกายน  2558  ตามวันเวลาราชการ หลักฐานมีดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการกรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ
4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

ติดต่อสอบถามโทร.043-267035  หรือติดต่อโดยตรง 087-2148556
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09