องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 400 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน


 
  จึงขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559    ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

คุณสมบัติ
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย (บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือนหรือ 36,000 บาท ต่อคนต่อปี)

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ฯ (แบบ ดร.01)  4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ (สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)  5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังจากคลอดบุตร)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์   6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

การรับเงิน
1. รับด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน)
2. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่นเข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09