องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดยนายสุระ สิทธิศิรฺิสาร นายกอบต.โนนสมบูรณ์ นายวิชัย แก้วไทย ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผอ.กองสาธารณสุขฯ และพนักงาน อบต.โนนสมบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9 บ้านโนนสวรรค์ ตามนโยบายขอนแก่นเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ส่งเสริมให้เป็นตลาดน่าซื้อ และเพื่อพัฒนาตลาดนัดชุมชนหมู่ที่9 ซึ่งตั้งบนถนนที่หรือทางสาธารณะ ให้ถูกสุขลักษณะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดให้ได้มาตราฐานต่อไป
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09