องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น


ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จัวหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่ยุงลายเพาะพันธุ์ โรงเรียนเล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นกับนักเรียน

ใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หมวดที่ 5 งบกลางกรณีเกิดโรคระบาท/ภัยพิบัติ
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09