องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดขอนแก่น


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดขอนแก่น
 
     ด้วย  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.2559 – 2560) และนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม  2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และเร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะ

     เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จังหวัดขอนแก่นจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ดังนั้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการแสดงเจตจำนงที่จะร่วมกันดำเนินการต่อไป

     ในการณ์นี้ นายอุทัย  กรีเทพ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  ได้เดินทางไปร่วมลงนามแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์.
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09