องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกพืชสดปรับปรุงดิน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔


วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์แห่งใหม่

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้นายอุทัย กรีเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกพืชสดปรับปรุงดิน โดยมีนางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ในการจัดโครงการในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะครู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน นักเรียน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน ๑๕๐ คน #องค์การบริหารส่วนตำบลขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09