องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนางสุลภา  เถาทวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

081-3205363


 นายวิรัตน์  ชาวศรี
นายเฉลิม  อุทัยสา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
085-7623724
093-4203677
     

นางสาวตฤษณา  ธรรมอุต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
083-2821566