องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวกฤติญา  โสภากุลยศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร. 081-893-6519

นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-991-9166นางสุภาพร บุญพุฒ
นางวิไล  อุดม
นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-894-465
โทร.081-198-9153
โทร.081-895-1464

นางสุรีจันทร์  ภูนี
นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รอปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.081-895-1541
โทร.081-991-9166