องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางวิไล อุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุกัญญา  แสนสุข
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวสาธิตา  แสนหนองหว้า
นางจิราพร ไชยสันต์
นางรัชฎาภรณ์ เนตรวิเชียร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
พนักงานจ้าง

นางสาวมัสยา  สีมาตย์จันทร์
นางสาวกัลย์สุดา  จันทร์แดง
นางสาวสุรัญชนา  ใจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้