องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ข้อมูลสำคัญของหมู่บ้าน

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน  กองทุน  กลุ่มอาชีพ  ตำบลโนนสมบูรณ์

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร ณ มี.ค. ๒๕๕๗

ชาย

หญิง

รวม

บ้านโนนสมบูรณ์

๒๘๗

๔๑๕

๔๓๕

๘๔๒

บ้านหนองขาม

๑๖๖

๒๓๘

๒๔๒

๕๑๖

บ้านหนองเม็ก

๑๓๘

๒๑๐

๒๐๓

๔๑๑

บ้านหนองกระหนวน

๑๖๗

๓๓๑

๓๑๗

๖๕๒

บ้านหนองผักตบ

๑๔๖

๒๙๙

๓๓๖

๖๓๑

บ้านโนนสมบูรณ์

๕๓๔

๗๓๐

๗๕๙

๑,๔๓๔

บ้านศรีสำราญ

๑๒๙

๑๐๑

๑๒๑

๒๒๓

บ้านโนนทัน

๒๕๖

๔๗๖

๔๖๖

๙๓๓

บ้านโนนสวรรค์

๑๐๗

๑๖๕

๑๕๕

๓๒๒

๑๐

บ้านโนนสมบูรณ์

๓๘๐

๕๙๒

๕๒๗

๑,๑๓๗

๑๑

บ้านโนนสมบูรณ์

๓๗๐

๖๙๐

๗๒๐

๑.๔๒๙

๑๒

บ้านหนองขาม

๒๐๙

๓๘๐

๓๙๖

๗๕๙

รวม

๒,๘๘๙

๔,๖๒๗

๔,๖๗๗

๙,๓๐๔